آرشیو سال 98-97 درس خارج اصول-اصول عملیه
استاد حسین شوپایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه مرجح دوم و بيان مرجح ... 98/03/29
ادامه مرجح دوم باب تزاحم /م... 98/03/28
مرجح دوم باب تزاحم ما ليس ل... 98/03/27
ادامه مرجح اول باب تزاحم و ... 98/03/26
ادامه بررسي اثباتي مرجح اول... 98/03/25
ادامه بررسي اثباتي مرجح اوّ... 98/03/21
ادامه بررسي اثباتي مرجح اول... 98/03/20
ادامه بررسي اثباتي مرجح اول... 98/03/19
ادامه بررسي اثباتي مرجح اول... 98/03/18
ادامه بررسي اثباتي مرجح اول... 98/02/11
ادامه بررسي اثباتي مرجح اوّ... 98/02/10
بررسي اثباتي مرجح اول /مقدم... 98/02/09
ادامه بررسي مرجح اول باب تز... 98/02/08
ادامه بحث مرجح اول باب تزاح... 98/02/07
امر چهارم مرجحات باب تزاحم،... 98/02/04
بررسي لزوم بحث از تزاحم ملا... 98/02/03
بررسي مورد الحاقي به تزاحم ... 98/02/02
بيان فرق نزد مرحوم آخوند و ... 98/01/31
امر سوم فرق تعارض و تزاحم /... 98/01/28
ادامه بررسي علم اجمالي به ك... 98/01/27
بررسي تعريف مرحوم صدر، بررس... 98/01/26
بررسي قيد «علي وجه التناقض ... 98/01/25
اشكال مرحوم صدر به عدم تناف... 98/01/24
اشكال شهيد صدر به عدم تنافي... 98/01/21
عدم تنافي مدلولي موارد جمع ... 98/01/19
بررسي تعريف مرحوم آخوند از ... 98/01/18
بيان جايگاه بحث و معناي تعا... 98/01/17
تتمه قاعده قرعه /قاعده قرعه... 97/12/26
ادامه جهت پنجم و بيان جهت ش... 97/12/25
جهت پنجم اماره يا اصل عملي ... 97/12/22
ادامه بيان مختار در جهت چها... 97/12/21
بيان مرحوم امام و مختار در ... 97/12/20
مناقشه مرحوم عراقي و مرحوم ... 97/12/18
جهت چهارم موارد و حد جريان ... 97/12/15
آيه حرمت قرعه، موارد و حدود... 97/12/14
دليل 4 روايات /قاعده قرعه /... 97/12/13
فقهي بودن قاعده، ادله قاعده... 97/12/12
ادامه جهت دهم، جهت يازدهم، ... 97/12/11
ادامه جهت دهم، مسئله باغ فد... 97/12/08
ادامه جهت دهم، بررسي قول مر... 97/12/06
جهت دهم حجيت يد در فرض اعتر... 97/12/05
ادامه جهت نهم /قاعده يد /تن... 97/12/01
جريان قاعده در مورد طهارت، ... 97/11/30
جريان قاعده يد در مورد شك د... 97/11/29
جهت هفتم بررسي قاعده يد در ... 97/11/28
ادامه بررسي فرض ايادي مشترك... 97/11/27
ملكيت مشاع براي ايادي مشترك... 97/11/24
ادامه بررسي فرض ايادي مشترك... 97/11/23
ادامه جهت پنجم، جهت ششم ايا... 97/11/17
جهت پنجم، بررسي تأثير عدم ع... 97/11/16
بررسي دلالت اخبار بر اماره ... 97/11/15
جهت چهارم، اماره يا اصل بود... 97/11/14
دليل قاعده، روايت مسعده /قا... 97/11/13
دليل قاعده، روايت 3 و 4 /قا... 97/11/10
دليل قاعده، روايت 2 و 3 /قا... 97/11/09
دليل، روايت حفص و يونس /قاع... 97/11/08
دليل قاعده، بررسي روايت حفص... 97/11/07
مضمون قاعده، اماره يا اصل ب... 97/11/06
جهت دهم و يازدهم /اصاله الص... 97/10/26
جهت نهم شك در مقوّم عمل /اص... 97/10/25
نكاتي ذيل صحّت تأهليه /اصال... 97/10/24
ادامه جهت هفتم، جهت هشتم صح... 97/10/23
بررسي جريان به لحاظ انواع ش... 97/10/22
ادامه جهت ششم، مسئله‌دان بو... 97/10/19
جهت پنجم و ششم/اصاله الصحه ... 97/10/18
اثبات لزوم اختلال نظام، سير... 97/10/17
مناقشه در جريان قواعد مختلف... 97/10/16
بررسي مناقشات روايت حفص بن ... 97/10/15
وجه چهارم، روايت حفص بن غيا... 97/10/12
مدرك اصاله الصحه به معناي چ... 97/10/11
تعارض ادله و موضوع اصاله ال... 97/10/10
ادامه جهت چهارم، /اصاله الص... 97/10/09
جهت سوم و چهارم / اصاله الص... 97/10/08
اصاله الصحه، جهت اول و دوم ... 97/10/04
جهت بيستم، بيست و يكم و بيس... 97/10/03
جهت هجدهم، نوزدهم و بيستم /... 97/10/02
جهت هفدهم و هجدهم /تعارض اس... 97/10/01
ادامه جهت هفدهم رخصت يا عزي... 97/09/28
بررسي جريان قاعدتين در فرض ... 97/09/26
جهت پانزدهم بررسي جريان قاع... 97/09/25
شرطيت التفات حين العمل /تعا... 97/09/24
جهت چهاردهم بررسي اشتراط اح... 97/09/21
جهت سيزدهم مراد از محل /تعا... 97/09/20
جريان قاعده تجاوز با دخول د... 97/09/19
ادامه جهت دوازدهم مراد از غ... 97/09/18
مراد از غير، از جهت جزء اصل... 97/09/17
مراد از «غير» در جريان قاعد... 97/09/14
بررسي لزوم دخول در غير در ق... 97/09/13
اشتراط دخول در غير در قاعده... 97/09/12
جهت يازدهم اشتراط دخول در غ... 97/09/11
صدق فراغ در صورت شك در جزء ... 97/09/10
جهت دهم مقصود از فراغ /تعار... 97/09/07
ادامه جهت نهم عدم جريان قاع... 97/09/06
مقام سوم از جهت نهم جريان ق... 97/09/05
مقام ثاني در جهت نهم الحاق ... 97/09/03
ادامه جهت نهم، خروج وضو از ... 97/08/30
ادامه بحث استثناء وضو از قا... 97/08/29
استثناء وضو از قاعده تجاوز،... 97/08/28
جهت نهم استثناء وضو از قاعد... 97/08/27
عموميت قاعده تجاوز /تعارض ب... 97/08/26
بررسي عموميت قاعده فراغ /تع... 97/08/23
تعدد قاعدتين، عموميت آن ها ... 97/08/22
بررسي اثباتي وحدت قاعدتين /... 97/08/21
وحدت ثبوتي قاعدتين /تعارض ب... 97/08/20
جهت هفتم وحدت و تعدد قاعدتي... 97/08/02
دليل قاعدتين، ادامه استدلال... 97/07/17
ادله قاعدتين، ادامه استدلال... 97/07/16
دليل قاعدتين، ادامه استدلال... 97/07/15
دليل قاعدتين، روايات /قاعده... 97/07/14
دليل 5 قاعدتين شمول لا حرج ... 97/07/11
جهت ششم ادلّه قاعدتين /قاعد... 97/07/10
ادامه ادله تقديم قاعدتين، د... 97/07/09
ادامه بحث اماريت قاعدتين، ت... 97/07/08
ادامه بحث اماره يا اصل بودن... 97/07/07
ادامه جهت سوم، جهت چهارم ام... 97/07/04
ادامه جهت دوم و بيان جهت سو... 97/07/03
قاعده فراغ و تجاوز، تعريف /... 97/07/02

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo