آرشیو سال 95-94 درس تفسیر-آیات اعتقادی
استاد سیدجعفر سیدان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo