آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-اصول عملیه
استاد رجب‌علی رضازاده
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
صحيحه دوم زرارة 99/03/25
علت ارتكازي 99/03/24
نظر استاد 99/03/21
عموميت حجيت استصحاب 99/03/20
كلام ميلاني 99/03/19
عموميت حجيت استصحاب 99/03/18
كلام ميلاني 99/03/17
فقه الحديث روايت اول 99/03/13
فقه الحديث روايت اول 99/03/12
اخبار حجيت استصحاب 99/03/11
خلاصه مطالب 98/12/04
خلاصه مطالب 98/12/03
دليل سوم 98/11/30
دليل دوم 98/11/29
كلام الميلاني 98/11/28
اشكال كلام آخوند 98/11/27
اشكالات بر آخوند 98/11/21
كلام آخوند 98/11/20
ادله حجيت الاستصحاب 98/11/19
مختار استاد 98/11/16
كلام ميلاني 98/11/15
كلام ميلاني 98/11/14
اشكالات بر تفصيل شيخ 98/11/13
اشكالات بر تفصيل الشيخ 98/11/12
خلاصه كلام شيخ 98/11/06
تفصيل شيخ 98/11/05
تفصيل شيخ 98/11/02
كلام الميلاني 98/11/01
فرق استصحاب با قواعد ديگر 98/10/30
كلام الميلاني 98/10/29
اصولي بودن بحث يا خير؟ 98/10/28
اصولي بودن بحث يا خير؟ 98/10/25
بررسي تعريف آخوند 98/10/24
كلام الميلاني 98/10/23
تعريف استصحاب 98/10/22
خلاصه مطالب 98/10/16
خلاصة مطالب 98/10/15
ايراد آخوند به توني 98/10/11
كلام الميلاني 98/10/10
دو شرط توني 98/10/09
دو شرط توني 98/10/08
خلاصه مطالب 98/10/07
خلاصة المطالب 98/10/04
خلاصه مطالب 98/10/03
اشكال خوئي بر كلام آخوند 98/10/01
كلام الميلاني 98/09/30
اشكالات ميلاني بر نائيني 98/09/26
كلام الميلاني در مقام اثبات 98/09/25
كلام آخوند در مقام اثبات 98/09/24
كلام آخوند در حل اشكال 98/09/23
اشكالات در مقام 98/09/20
جواب اشكالات در مقام 98/09/19
حكم وضعي ترك فحص 98/09/18
خلاصه مطالب 98/09/17
حكم وضعي ترك فحص 98/09/16
كلام الميلاني 98/09/13
كلام محقق همداني 98/09/12
حكم وضعي ترك فحص 98/09/11
حكم وضعي ترك فحص 98/09/10
حكم وضعي ترك فحص 98/09/09
حكم الوضعي في ترك الفحص 98/09/06
حكم وضعي ترك فحص 98/09/05
شرائط اصالة التخيير 98/09/04
شرائط اصالة تخيير 98/09/03
خلاصه مطالب 98/09/02
خلاصه مطالب 98/08/29
مقدار فحص از دليل 98/08/28
شرائط برائت 98/08/27
مقدار فحص از دليل 98/08/26
شرائط اجراء برائت 98/08/25
نقد ميلاني به انقلاب نسبت 98/08/21
شرائط برائت 98/08/20
شرائط برائت 98/08/19
شرائط برائت 98/08/18
شرائط برائت 98/08/14
شرائط برائت 98/08/13
شرائط برائت 98/08/12
شرائط برائت 98/07/16
كلام ميلاني 98/07/15
شرائط احتياط 98/07/14
شرائط الاحتياط 98/07/13
نظر استاد 98/07/10
شرائط الاحتياط 98/07/09
شرائط الاحتياط 98/07/08
خلاصه مطالب 98/07/07
خلاصه مطالب 98/07/06
خلاصه المطالب 98/07/02
خلاصه مطالب 98/07/01
خلاصة مطالب 98/06/31
خلاصة مطالب 98/06/30
خلاصه مطالب 98/06/27
فرق مانع و قاطع 98/06/26
فرق بين مانع و قاطع 98/06/25
تذنيب 98/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo