آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول
استاد رضازاده
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
خلاصه90/03/24
خلاصه90/03/23
دلیل سوم بر ...90/03/22
تخصیص عموما...90/03/21
خلاصه90/03/18
برسی اشکال ...90/03/17
قدر متیقن در ...90/03/11
جمع بین اقوال90/03/10
90/03/09
اشکال بر ثمره...90/03/08
ثمره دوم90/03/07
ثمره نزاع90/03/04
90/03/02
طریق مرحوم نا...90/03/01
90/02/31
90/02/28
خطابات شفاهیه90/02/27
قول دوم- خلاصه90/02/26
اشکال مرحوم ...90/02/25
اقوال علماء90/02/24
نظر صاحب کفایة90/02/21
تخصیص عام بو...90/02/14
خلاصة90/02/13
اقوال العلماء90/02/12
تخصیص عام بو...90/02/11
تخصیص عام بو...90/02/10
خلاصه90/02/07
ادله قائلین به ...90/02/06
برسی دلیل چ...90/02/05
ادله وجوب فحص90/02/04
ادله وجو ب فح...90/02/03
عمل به عام ق...90/01/31
خلاصه90/01/24
دوران بین تخ...90/01/23
تمسک به دلی...90/01/22
خلاصة90/01/21
اقوال علماء در ...90/01/20
ذکر چند مقدم...90/01/16
تمسک به عام ...90/01/15
خلاصه90/01/14
قول چهارم89/12/25
قول سوم89/12/24
خلاصه89/12/23
خلاصه89/12/22
خلاصه89/12/21
دلیل چهارم بر ...89/12/18
دلیل سوم بر ...89/12/17
دلیل دوم بر جواز89/12/16
دلیل دوم بر قو...89/12/15
شبهه مصداق...89/12/14
شبهه مصداقیه89/12/11
اجمال مخصص...89/12/10
مصادیق مخص...89/12/09
اجمال مخصص89/12/08
خلاصه89/12/07
حجیت عام بعد...89/12/01
حجیت عام در ...89/11/30
عدم تجوز العام...89/11/27
اجمال مخصص89/11/26
هیئات دال بر ...89/11/25
منشأ تقسیم ...89/11/24
مقدمه دوم89/11/20
عام و خاص89/10/29
خلاصه ای از ...89/10/28
خلاصه89/10/27
خلاصه89/10/26
تعریف مسند الیه89/10/25
تعریف مسند الیه89/10/22
بل اضرابیّه89/10/21
آیات89/10/20
إنما89/10/19
مفهوم حصر89/10/18
خلاصه89/10/14
خلاصه89/10/13
قواعد عربی مو...89/10/12
تذنیب دوم89/10/11
تذنیب اول89/10/08
قول حضرت آقا...89/10/07
اقول در مساله89/10/06
غایت مفهوم دا...89/10/05
برسی اقوال و ...89/10/04
برسی اقول89/10/01
اقول در مفهوم ...89/09/30
مفهوم غایت89/09/29
خلاصه89/09/10
مفهوم اللقب و...89/09/09
خلاصة و مفهو...89/09/08
القول الثانی ...89/09/07
فی مفهوم الو...89/09/06
مقدمات مفهوم...89/09/03
خلاصه و مفهو...89/09/02
خلاصه89/09/01
مقتضای قاعده...89/08/30
تداخل اسباب ...89/08/29
تعدد شرط و و...89/08/24
عدم تداخل89/08/19
امر سوم89/08/18
خلاصه89/08/17
قول صحیح رفع...89/08/15
تعدد شرط و ا...89/08/12
امر ثانی89/08/11
تتمیم و خلاصه89/08/10
اشکال بر سن...89/08/08
طریقه کشف ...89/08/05
مقام ثانی89/08/04
خلاصه89/08/03
خلاصه89/08/02
اثبات اطلاق ج...89/08/01
مختار حضرت ا...89/07/28
کلام حضرت آ...89/07/26
ادامه کلام مرح...89/07/25
برسی کلام مر...89/07/24
خلاصه اقوال89/07/21
اطلاق مقامی89/07/20
برسی کلام آقا...89/07/19
تقریر محل النزا...89/07/18
تقریر محل النزا...89/07/17
مقدمات89/07/14
نتایج کلام صاح...89/07/13
ادامه مقدمات89/07/11
مفاهیم89/07/10
خلاصه89/07/07
خلاصه89/07/06
عبادات89/07/05
برسی قول به ...89/07/04
استدلال به روا...89/07/03
اقوال در باب م...89/06/31
نهی در معاملات89/06/30
تفصیل بین نه...89/06/29
ادامه بحث دلا...89/06/28

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo