آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تحقيق در وجوب غسل براي نماز... 97/07/22
مسئله نهم از ابواب جنابت 97/07/21
تفسير آيه 17 سوره هود دربار... 97/07/18
بحث تكميلي در مورد مسئله هفتم 97/07/17
مسئله پنجم از ابواب غسل جنابت 97/07/16
مسئله 3 في الجنابه الدائره ... 97/07/15
فرع سوم از مسئله اول 97/07/14
تفسير آيات 13 و 14 سوره هود... 97/07/11
تحقيق درباره مسئله يك از مس... 97/07/10
مسئله اول و سه فرع در آن 97/07/09
جمع بندي بحث درباره خنثي 97/07/08
بحث و تحقيق در فروعات مترتب... 97/07/07
بحث و تحقيق در فرع دوم از ف... 97/07/04
بحث و تحقيق درباره فروعات م... 97/07/03
غسل جنابت و دو سبب آن 97/07/02
بحث اغسال 97/07/01

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo