آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الحج - کتاب خلل در نماز
استاد سید حسن مرتضوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/29
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/28
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/27
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/26
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/25
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/22
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/21
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/20
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/03/19
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/11
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/10
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/09
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/08
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/07
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/04
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/03
زيادي سهوي ركن / خلل در نماز 98/02/02
زيادي سهوي ركن/ /خلل در نماز 98/01/31
زيادي سهوي ركن/ /خلل در نماز 98/01/28
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/27
زيادي عمدي جزئ/ /خلل در نماز 98/01/26
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/25
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/24
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/21
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/19
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 98/01/18
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 97/12/26
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 97/12/25
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 97/12/22
زيادي عمدي جزء/ /خلل در نماز 97/12/21
زيادي عمدي فعل يا قول / /خل... 97/12/20
زيادي عمدي فعل يا قول/ /خلل... 97/12/18
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/15
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/14
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/13
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/12
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/11
زيادي عمدي اجزاء غير ركني/ ... 97/12/08
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/12/06
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/12/05
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/12/04
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/12/01
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/11/30
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/11/29
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/11/28
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/11/27
مقدمات بحث/ /خلل در نماز 97/11/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo