آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه
آیت‌الله مرتضوی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
حرمت استمنا...92/03/13
حرمت استمنا...92/03/12
عدم فرق بين ...92/03/11
کفاره عقد در ...92/03/08
عقد محرمه تو...92/03/07
عقد محرمه تو...92/03/06
عقد محرمه تو...92/03/05
رجوع محرم در ...92/03/04
اداء شاهدت بر...92/03/01
اداء شهادت بر ...92/02/31
شهادت بر عقد...92/02/30
حرمت ابديه/ع...92/02/29
حرمت ابدي/ع...92/02/28
حرمت عقد برا...92/02/25
حرمت عقد برا...92/02/23
حکم جاهل و ...92/02/22
اکراه بر جماع/...92/02/21
لمس با شهو...92/02/18
لمس در حال ا...92/02/17
نظر محرم به ا...92/02/16
نظر محرم به اه...92/02/15
تقبيل زوجه92/02/10
تقبيل زوجه92/02/09
کفاره تقبيل92/02/08
غايت تفريق92/02/07
غايت تفريق92/02/04
غايت تفريق92/02/03
مبدا و غايت ت...92/02/02
مُفرّق چه کس...92/02/01
وجوب تفريق ...92/01/31
تفريق بين زوج ...92/01/28
جماع در اثناء ...92/01/21
جماع در اثناء ...92/01/20
جماع بعد از و...92/01/19
جماع قبل از و...92/01/18
جماع در حج ...92/01/17
جماع در حج ع...92/01/14
جماع بعد از ...91/12/28
جماع بعد ازس...91/12/27
جماع قبل از ...91/12/26
فساد عمره با ...91/12/23
حرمت نساء91/12/22
بررسي حکم ...91/12/21
نظر به اجنبيه91/12/20
حرمت نظر مح...91/12/16
حرمت نظر به ا...91/12/15
حرمت نظر به ز...91/12/14
حرمت نظر مح...91/12/13
حرمت لمس ه...91/12/12
حرمت تقبيل ...91/12/09
حرمت تقبيل ...91/12/08
حرمت نساء91/12/07
حرمت نساء91/12/06
احکام متروکه ...91/12/05
قتل زنبور 91/12/02
حرمت صيد جر...91/12/01
ميته بودن صيد91/11/30
ميته بودن صيد91/11/29
ميته بودن صيد91/11/28
حرمت صيد بر ...91/11/25
حرمت صيد91/11/24
حرمت صيد91/11/23
تروک احرام91/11/21
شرطيت از حد...91/11/18
لبس قبا و قم...91/11/17
لبس قميص91/11/16
کيفيت لبس قبا91/11/15
لبس قبا91/11/14
91/11/11
لبس قبا91/11/09
لبس قبا91/11/08
احرام در پوس...91/11/07
وجوب تطهير ثو...91/11/04
لبس مخيط برا...91/11/03
لباس احرام زنان91/11/02
حکم رداء شفاف91/10/30
احرام در ثوب نا...91/10/27
لبس حرير برا...91/10/11
لبس حرير برا...91/10/10
احرام در غير م...91/10/09
لبس حرير برا...91/10/06
شرائط لباس ا...91/10/05
استمرار در لب...91/10/04
لبس قميص در...91/10/03
لبس مخيط در ...91/10/02
کفايت ثوب واحد91/09/29
عقد الازار91/09/28
عقد الازار91/09/27
گره زدن رداء91/09/26
کيفيت لباس ا...91/09/25
لبس ثوبين91/09/22
لبس ثوبين91/09/21
لبس ثوبين91/09/19
لبس ثوبين91/09/18
لبس ثوبين91/09/15
لبس ثوبين91/09/14
شک در تلبيه91/09/13
موضوع استحبا...91/09/12
قطع تلبيه رخ...91/08/22
مکان قطع تلب...91/08/21
مکان قطع تلب...91/08/20
غايت قطع تلب...91/08/17
مکان قطع تلب...91/08/16
تکرار تلبيه91/08/15
نسيان تلبيه91/08/14
احرام حج قران91/08/10
تحقق احرام91/08/09
احرام در حج ...91/08/08
توقف احرام بر ...91/08/07
تلبيه ملحون91/08/06
لحن در صيغه ...91/08/03
لحن در تلبيه91/08/01
صيغه تلبيه91/07/30
بررسي صيغه ...91/07/29
حکم جمله ان ...91/07/26
تلبيه91/07/24
حکم تلبيه91/07/23
اشتباه در نيت91/07/22
اشتباه در تط...91/07/19
تخلف در تعيين...91/07/18
نيت مبهم91/07/17
ابهام در نيت91/07/16
نيت مبهم91/07/15
شک در نيت91/07/12
شک در نيت91/07/11
شک در نيت ا...91/07/10
لزوم عدم ق...91/07/09
تلفظ به نيت اح...91/07/08
قصد وجه91/07/05
تعيين مميزات ...91/07/04
تعيين مميزات ...91/07/03
اخلال به نيت ا...91/07/02
ترک قصد احرام91/07/01
دليل بر قصد در...91/06/29
ماهيت احرام91/06/28
ماهيت احرام91/06/27
ماهيت احرام91/06/26
مفاد ادله در ما...91/06/25
دخالت نيت در ...91/06/21
ماهيت احرام91/06/20
کيفيت احرام91/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo