آرشیو سال 1400-99 درس خارج فقه-کتاب الزکاة
استاد مرتضی مقتدایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo