آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مرتضی مقتدایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
زكات شرائط وجوب زكات شرط بل... 96/10/30
زكات شرائط وجوب زكات شرط بل... 96/10/27
زكات شرائط وجوب زكات شرط بل... 96/10/26
زكات شرائط وجوب زكات شرط بل... 96/10/25
زكات وجوب زكات ادله شرطيت بلوغ 96/10/24
زكات مباحث اصلي زكات شرايط ... 96/10/23
زكات حق مالي واجب بالاصاله ... 96/10/20
زكات عدم وجوب پرداخت زكات د... 96/10/18
زكات وجوب و عدم وجوب حق مال... 96/10/17
زكات فضائل پرداخت زكات 96/10/16
زكات ضروري دين بودن زكات 96/10/13
زكات جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ... 96/10/12
زكات ضروري دين بودن زكات 96/10/11
زكات ادله وجوب زكات ضروري د... 96/10/10
زكات معني و مفهوم زكات 96/10/09
زكات 96/10/06
ولايت فقيه تتمه بيان چند مط... 96/10/04
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/10/03
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/10/02
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/29
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/28
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/25
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/22
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/21
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/20
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/19
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل... 96/09/18
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/14
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/13
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/12
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/11
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/08
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/07
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/05
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكوم... 96/09/04
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/10
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/09
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/08
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/07
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/06
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/03
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/02
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/08/01
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/07/30
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكوم... 96/07/29
ولايت فقيه (ضرورت وجود حكوم... 96/07/25
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/23
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/22
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/19
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/18
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/17
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/16
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/07/15
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/06/22
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكو... 96/06/21
ولايت فقيه (ضرورت وجود حكوم... 96/06/19
ولايت فقيه (بررسي ضرورت تشك... 96/06/15
ولايت فقيه (بررسي ضرورت تشك... 96/06/14
ولايت فقيه (ادله ضرورت تشكي... 96/06/13
ولايت فقيه (مرور بحث هاي گذ... 96/06/12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo