آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مرتضی مقتدایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
كتاب الديات (حكم كفاره در قتل بعد از تسليم شدن قاتل) 92/02/16
كتاب الديات (حكم كفاره در قتل كافر توسط مسلم) 92/02/15
كتاب الديات (حكم كفاره در قتل عمد) 92/02/10
كتاب الديات (حكم كفاره در قتل عمد) 92/02/09
كتاب الديات (غصب كلب داراي ماليت) 92/02/08
كتاب الديات (غصب كلب داراي ماليت) 92/02/07
كتاب الديات (غصب كلب داراي ماليت) 92/02/04
كتاب الديات (ضمان خسارت حيوان بر مزرعه) 92/02/03
كتاب الديات (ضمان خسارت حيوان بر مزرعه) 92/02/02
كتاب الديات (ضمان اتلاف مالي كه نزد ذمي ماليت دارد) 92/02/01
كتاب الديات (ضمان اتلاف خنزير متعلق به ذمي) 92/01/31
كتاب الديات (جنايت بر حيوان غير مأكول اللحم غير قابل تذكيه) 92/01/28
كتاب الديات (جنايت بر حيوان غير مأكول اللحم غير قابل تذكيه) 92/01/27
كتاب الديات (جنايت بر حيوان غير مأکول اللحم غير قابل تذکيه) 92/01/26
كتاب الديات (بحث اخلاقي: مناقب حضرت فاطمه(سلام الله عليها - بحث ... 92/01/21
كتاب الديات (جنايت بر حيوان: ايجاد نقص در حيوان) 92/01/20
كتاب الديات (جنايت بر حيوان: ايجاد نقص در حيوان) 92/01/19
كتاب الديات (ديه جنايت بر حيوان) 92/01/18
كتاب الديات (ديه جنايت بر حيوان) 92/01/17
كتاب الديات (مرگ قاتل عمد بعد از صدور حکم قصاص و قبل از اجراء) 91/12/26
كتاب الديات (حکم تک نفر از عاقله در پرداخت ديه خطاي محض) 91/12/23
كتاب الديات (حکم تک نفر از عاقله در پرداخت ديه خطاي محض) 91/12/22
كتاب الديات (مسؤوليت پرداخت ديه خطأ محض در فقدان عاقله - مسؤوليت... 91/12/21
كتاب الديات (مسؤوليت پرداخت ديه خطأ محض در فقدان عاقله) 91/12/20
كتاب الديات (ترتيب در پرداخت ديه عاقله - حکم توزيع ديه بر اساس ط... 91/12/14
كتاب الديات (ترتيب در پرداخت ديه عاقله) 91/12/13
كتاب الديات (کيفيت تقسيم) 91/12/12
كتاب الديات (اقسام ولاء) 91/12/09
كتاب الديات (راه اثبات انتساب عاقله به قاتل) 91/12/08
كتاب الديات (محدوده ثبوت ديه عاقله: خروج عمد و شبه عمد از محدوده... 91/12/07
كتاب الديات (حکم رجوع عاقله به جاني بعد از پرداخت ديه - محدوده ث... 91/12/06
كتاب الديات (محدوده ديه عاقله - ابتداي شروع مهلت سه ساله - محدود... 91/12/05
كتاب الديات (بحث اخلاقي: ويژگيهاي امام يازدهم امام حسن عسکري علي... 91/12/02
كتاب الديات (شرطيت توانمندي مالي در عاقله) 91/12/01
كتاب الديات (حکم اهل ديوان در تحمل ديه) 91/11/30
كتاب الديات (حکم دخول يا عدم دخول آباء و ابناء در عصبة) 91/11/29
كتاب الديات (حکم دخول يا عدم دخول آباء و ابناء در عصبة) 91/11/28
كتاب الديات (اخلاقي: تبديل اخلاص در عمل به ريا و بطلان عمل فقهي... 91/11/25
كتاب الديات (ديه عاقله ) 91/11/24
كتاب الديات (ديه عاقله ) 91/11/23
كتاب الديات (شکوه انقلاب اسلامي - متولي مصرف ديه جنايت بر ميت) 91/11/18
كتاب الديات (ديه قطع اعضاء بدن ميت - مستحقين ديه جنايت بر ميت - ... 91/11/17
كتاب الديات (ديه قطع سر ميت) 91/11/16
كتاب الديات (عهده دار ديه جنين) 91/11/15
كتاب الديات (ديه عزل اختياري) 91/11/14
كتاب الديات (بحث اخلاقي: پيامبر اعظم الگوي هدايت جويان بحث فقهي... 91/11/11
كتاب الديات (ديه اعضاء جنين) 91/11/09
كتاب الديات (ديه جنين, حکم سقط جنين توسط مادر) 91/11/08
كتاب الديات (ديه جنين) 91/11/07
كتاب الديات (ديه جنين) 91/11/04
كتاب الديات (ديه جنين) 91/11/03
كتاب الديات (ديه جنين) 91/11/02
كتاب الديات (ديه جنين) 91/10/30
كتاب الديات (ديه از بين رفتن قوه چشائي) 91/08/10
كتاب الديات (ادعاي نقصان در قوه بويائي بر اثر جنايت) 91/08/09
كتاب الديات (ديه بويائي) 91/08/08
كتاب الديات (ادعاي نقصان ديد يك چشم يا هردو چشم) 91/08/07
كتاب الديات (ادعاي نقصان ديه) 91/08/06
كتاب الديات (اختلاف در بازگشت بينايي چشم) 91/08/03
كتاب الديات (اختلاف در بازگشت بينايي چشم) 91/08/01
كتاب الديات (فوت مجني عليه در مدت انتظار بازگشت بينائي) 91/07/30
كتاب الديات (عدم تأثير کيفيت چشم در مقدار ديه - ديه خارج شدن چشم... 91/07/29
كتاب الديات (در غم شهادت امام نهم - بحث اخلاقي چهارشبنه¬ها: اخلا... 91/07/26
كتاب الديات (ادعاي نقص شنوائي در يک گوش بر اثر جنايت) 91/07/24
كتاب الديات (تعطيل نطق بچه بر اثر جنايت - انکار جاني نسبت به ذها... 91/07/23
كتاب الديات (مرگ مجني عليه قبل از عود شنوائي) 91/07/22
كتاب الديات (اخلاص در عمل - مرگ مجني عليه قبل از عود شنوائي) 91/07/19
كتاب الديات (مرجع تشخيص ذهاب يا نقصان عقل - ديه عنصر شنوائي) 91/07/18
كتاب الديات (ديه ذهاب عقل با ضربه بر جسم) 91/07/17
كتاب الديات (بررسي حكم قصاص در زوال يا نقصان عقل) 91/07/16
كتاب الديات (حكم افضاء منجر به پارگي مثانه به وسيله غير جماع) 91/07/15
كتاب الديات (حكم افضاء منجر به پارگي مثانه به وسيله غير جماع) 91/07/12
كتاب الديات (ديه شكستن استخوان عضو داراي مقدر شرعي) 91/07/11
كتاب الديات (ديه عجان) 91/07/10
كتاب الديات (ديه ترقوه – ديه بعصوص – ديه عجان) 91/07/09
كتاب الديات (تقسيم ديه انگشتان بر بندهاي انگشتان) 91/07/08
كتاب الديات (ديه پا) 91/07/05
كتاب الديات (ديه كفل- ديه پا) 91/07/04
كتاب الديات (ديه ركب) 91/07/03
كتاب الديات (ديه ركب – افضاء زن) 91/07/02
كتاب الديات (حكم ورم خصيتان با جنايت( 91/07/01
كتاب الديات (ديه جنايت بر يكي از دو بيضه‌ها) 91/06/29
كتاب الديات (ديه جنايت بر يكي از دو بيضه‌ها) 91/06/28
كتاب الديات (قطع آلت اشل) 91/06/27
كتاب الديات (الذكر) 91/06/26
كتاب الديات (الذكر) 91/06/25
كتاب الديات (حكم قطع دو حلمه از دو پستان مرئه) 91/06/21
كتاب الديات (ديه ثديان) 91/06/20
كتاب الديات (ديه ثديان) 91/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo