آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الحج
استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيتوته و زمان وقوف در مشعر/... 97/12/28
بيتوته در مشعر/ وقوف در مزد... 97/12/27
وجوب وقوف در مزدلفه / وقوف ... 97/12/26
اختلاف شيعه و سني در ثبوت ه... 97/12/25
حرمت افاضه از عرفات قبل از ... 97/12/22
حرمت افاضه از عرفات قبل از ... 97/12/21
عدم درك وقوف اختياري /وقوف ... 97/12/20
مسائل/وقوف در عرفات/اعمال ح... 97/12/19
وقوف در عرفات/اعمال حج/كتاب... 97/12/18
ترك نسياني، جاهلانه يا مستن... 97/12/14
چند مسئله در احرام حج/احرام... 97/12/13
زمان احرام حج/احرام حج/اعما... 97/12/12
نسيان تقصير و كفاره آن/تقصي... 97/12/11
مسائلي در تقصير/تقصير/اعمال... 97/12/04
تعين تقصير و حكم ملبد و معق... 97/11/01
تقصير/اعمال عمره تمتع/كتاب ... 97/10/29
سعي با لباس و مركب عصبي/سعي... 97/10/23
شك در سعي/سعي/اعمال عمره تم... 97/10/22
جريان قاعده فراغ و تجاوز در... 97/10/20
نقص سعي/سعي/اعمال عمره تمتع... 97/10/19
تاخير و زياده/سعي/اعمال عمر... 97/10/18
احكام سعي/سعي/اعمال عمره تم... 97/10/17
مسائلي در سعي/سعي/اعمال عمر... 97/10/16
مسائلي در سعي/سعي/اعمال عمر... 97/10/15
وجوب،شرائط و محل سعي/سعي/اع... 97/10/09
نسيان نماز طواف و اشتباه در... 97/10/08
نسيان نماز طواف/نمازطواف/اع... 97/10/03
وجوب‌مبادرتبه‌نمازطواف/نماز... 97/10/02
97/10/01
وجوب نمازطواف و محل انجام‌ ... 97/09/27
نسيان طواف/طواف/اعمال عمره ... 97/09/26
شك ‌در عدد اشواط و ترك آن/ ... 97/09/25
شك‌درعدداشواط/شك‌درطواف/طوا... 97/09/24
شك‌در صحت‌و عدد اشواط/شك در... 97/09/20
‌زياده سهوي/زياده در طواف/ط... 97/09/19
بيان صور زياد كردن طواف/زيا... 97/09/18
بيان صور زياد كردن طواف/زيا... 97/09/17
استراحت در طواف؛ نقصان طواف... 97/09/13
حكم صور مختلف خروج از مطاف/... 97/09/12
حكم صور مختلف خروج از مطاف/... 97/09/11
ورود به‌حجراسماعيل/حد بين‌ك... 97/09/10
حد بين كعبه و مقام /اعمال ع... 97/08/28
حد بين كعبه و مقام /اعمال ع... 97/08/22
استدراكي در مباحث/اعمال عمر... 97/08/21
واجبات طواف/اعمال عمره تمتع... 97/08/20
واجبات طواف/اعمال عمره تمتع... 97/08/19
ستر عورت/شرائط طواف/اعمال ع... 97/08/02
ختنه و ستر عورت/شرائط طواف/... 97/08/01
ختنه/شرايط طواف/طواف/اعمال ... 97/07/30
طهارت از خبث/شرايط طواف/طوا... 97/07/29
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/23
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/22
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/21
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/10
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/09
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/08
شرايط طواف/طواف/اعمال عمره ... 97/07/07
طواف/اعمال عمره تمتع/كتاب الحج 97/07/04

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo