آرشیو سال جاری درس خارج اصول
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
عام و خاص – ...95/10/26
عام و خاص – ...95/10/25
عام و خاص – ...95/10/22
عام و خاص – ...95/10/19
عام و خاص – ...95/10/18
عام و خاص – ...95/10/15
عام و خاص – ...95/10/14
عام و خاص – ...95/10/11
عام و خاص – ...95/10/08
خطابات شفاه...95/10/07
عام و خاص _ ...95/10/06
عام خاص_ خ...95/10/05
عام و خاص_ ...95/10/04
عام و خاص – ...95/10/01
عام و خاص – ...95/09/30
عام و خاص – ...95/09/29
عام و خاص–و...95/09/23
عام و خاص – ...95/09/22
عام و خاص – ...95/09/21
عام و خاص – ...95/09/20
عام و خاص – ...95/09/17
عام و خاص -د...95/09/16
عام و خاص_ د...95/09/15
تمسك به عام ...95/09/14
شبهه مصداق...95/08/26
شبهه مصداق...95/08/25
تمسك به عام ...95/08/24
تمسك به عام ...95/08/23
مخصّص منفص...95/08/22
اشكال محقق ...95/08/19
اشكال محقق ...95/08/18
اشكال محقق ...95/08/17
اشكال محقق ...95/08/16
استصحاب عد...95/08/15
تمسك به عام ...95/08/12
تمسك به عام ...95/08/11
تمسك به عام ...95/08/10
تمسك به عام ...95/08/09
تمسك به عام ...95/08/05
شبهه موضوع...95/08/04
شك در تخصي...95/08/03
شبهه حكميه،...95/08/02
شبهه حكميه،...95/08/01
شبهه حكميه،...95/07/27
شبهه حكميه،...95/07/26
آيا عام مخصَص...95/07/25
عام و خاص95/07/06
عام و خاص95/07/05
الكلام في العا...95/07/04
مفهوم حصر/م...95/07/03
مفهوم حصر/م...95/06/31
مفهوم غايت/م...95/06/29
مفهوم وصف-غ...95/06/28
مفهوم وصف/م...95/06/27
مفهوم وصف/م...95/06/24
تداخل اسباب ...95/06/23
تداخل اسباب ...95/06/21
تداخل اسباب ...95/06/20
تداخل اسباب ...95/06/16
تداخل اسباب ...95/06/14

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo