آرشیو سال 96-95 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حجج و امارات – تقييد در قطع... 96/02/04
حجج و امارات – تجري – قبح ف... 96/02/02
حجج و امارات – تجري – قبح ع... 96/01/30
حجج و امارات – تجري – ادله ... 96/01/29
حجج و امارات – تجري – ادله ... 96/01/28
حجج و امارات – بررسي فقهي ح... 96/01/26
حجج و امامرات – تجري – قبح ... 96/01/23
تجري – قبح متجرّي به – ملاز... 96/01/21
حجج و امارات- تجري- فايده ب... 96/01/20
حجج و امارات – تجري- برهان ... 96/01/19
حجج و امارات – تجري – دليل ... 96/01/16
حجج و امارات – تجري- بيان م... 96/01/15
حجج و امارات – تجري- تجري ا... 95/12/24
حجج و امارات – ذاتي بودن حج... 95/12/23
حجج و امارات – قطع – حجيت و... 95/12/22
حجج و امارات – ريشه اختلاف ... 95/12/21
حجج و امارات – بيان فرمايش ... 95/12/18
حجج و امارات- حالات مكلف در... 95/12/17
حجج و امارات – احكام ظاهريه... 95/12/16
حجج و امارات- تقسيم بندي مب... 95/12/15
مطلق و مقيد- حمل مطلق بر مق... 95/12/09
مطلق و مقيد- حمل مطلق بر مق... 95/12/07
مطلق و مقيد- حمل مطلق بر مق... 95/12/04
مطلق و مقيد- حمل مطلق بر مق... 95/12/03
مطلق و مقيد- وجوه حمل مطلق ... 95/12/02
مطلق و مقيد- عدم مجازيت لفظ... 95/12/01
مطلق و مقيد – چگونگي دلالت ... 95/11/27
مطلق و مقيد – مقدمات حكمت- ... 95/11/26
مطلق و مقيد- مقدمات حكمت- م... 95/11/20
اطلاق و تقييد- مقدمات حكمت-... 95/11/19
اطلاق و تقييد- اولين لحاظ م... 95/11/18
اطلاق و تقييد- مراد از اطلا... 95/11/17
اطلاق و تقييد- منشأ سريان د... 95/11/16
مطلق و مقيّد – تفاوت علم جن... 95/11/13
مطلق و مقيّد – اسم جنس 95/11/11
مطلق و مقيّد – ارتباط مطلق ... 95/11/10
مطلق و مقيّد – اقسام تصورات... 95/11/09
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/11/06
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/11/05
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/11/04
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/11/03
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/11/02
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/10/29
عام و خاص – دوران امر بين ن... 95/10/28
عام و خاص – تخصيص كتاب به خ... 95/10/27
عام و خاص – تعقّب استثناء ا... 95/10/26
عام و خاص – تعقّب استثناء ا... 95/10/25
عام و خاص – تعقّب استثناء ا... 95/10/22
عام و خاص – تنافي مفهوم مخا... 95/10/19
عام و خاص – تنافي مفهوم مخا... 95/10/18
عام و خاص – تخصيص عام بوسيل... 95/10/15
عام و خاص – تعارض مفهوم با ... 95/10/14
عام و خاص – تعقب عام به ضمي... 95/10/11
عام و خاص – تعقّب عام به ضمير 95/10/08
خطابات شفاهيه – ثمره دوم و ... 95/10/07
عام و خاص _ خطابات شفاهيه _... 95/10/06
عام خاص_ خطابات شفاهيه_ ثمر... 95/10/05
عام و خاص_ خطابات شفاهيه 95/10/04
عام و خاص – وجوب فحص از مخص... 95/10/01
عام و خاص – وجوب فحص از مخص... 95/09/30
عام و خاص – وجوب فحص از مخص... 95/09/29
عام و خاص–وجوب فحص از مخصّص... 95/09/23
عام و خاص – وجوب فحص از مخص... 95/09/22
عام و خاص – وجوب فحص از مخص... 95/09/21
عام و خاص – تمسك به عام قبل... 95/09/20
عام و خاص – تمسك به عام قبل... 95/09/17
عام و خاص -دوران امر بين تخ... 95/09/16
عام و خاص_ دوران امر بين تخ... 95/09/15
تمسك به عام در شبهه مصداقيه... 95/09/14
شبهه مصداقيه – آيا موضوع مش... 95/08/26
شبهه مصداقيه مخصّص منفصل – ... 95/08/25
تمسك به عام در شبهه مصداقيه... 95/08/24
تمسك به عام در شبهه مصداقيه... 95/08/23
مخصّص منفصل – شبهه مصداقيه ... 95/08/22
اشكال محقق نائيني بر استصحا... 95/08/19
اشكال محقق نائيني بر استصحا... 95/08/18
اشكال محقق نائيني بر استصحا... 95/08/17
اشكال محقق نائيني بر استصحا... 95/08/16
استصحاب عدم ازلي/تمسك به عا... 95/08/15
تمسك به عام در شبهه موضوعيه... 95/08/12
تمسك به عام در شبهه موضوعيه... 95/08/11
تمسك به عام در شبهه موضوعيه... 95/08/10
تمسك به عام در شبهه موضوعيه... 95/08/09
تمسك به عام در شبهه موضوعيه... 95/08/05
شبهه موضوعيه/ آيا عام مخصَص... 95/08/04
شك در تخصيص به لحاظ شبهه مف... 95/08/03
شبهه حكميه، ناشي از حجيت عا... 95/08/02
شبهه حكميه، ناشي از حجيت عا... 95/08/01
شبهه حكميه، ناشي از حجيت عا... 95/07/27
شبهه حكميه، ناشي از حجيت عا... 95/07/26
آيا عام مخصَص، در مابقي افر... 95/07/25
عام و خاص 95/07/06
عام و خاص 95/07/05
الكلام في العالم و الخاص. 95/07/04
مفهوم حصر/مفاهيم. 95/07/03
مفهوم حصر/مفاهيم. 95/06/31
مفهوم غايت/مفاهيم 95/06/29
مفهوم وصف-غايت/مفاهيم. 95/06/28
مفهوم وصف/مفاهيم. 95/06/27
مفهوم وصف/مفاهيم. 95/06/24
تداخل اسباب و مسببات/مفهوم ... 95/06/23
تداخل اسباب و مسببات/مفهوم ... 95/06/21
تداخل اسباب و مسببات/مفهوم ... 95/06/20
تداخل اسباب و مسببات/مفهوم ... 95/06/16
تداخل اسباب و مسببات/مفهوم ... 95/06/14

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo