آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اذا تعدد الشرط و اتحد الجرا... 95/03/12
اذا تعدد الشرط و اتحد الجرا... 95/03/11
اذا تعدد الشرط و اتحد الجرا... 95/03/10
اذا تعدد الشرط و اتحد الجرا... 95/03/09
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا... 95/03/08
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا... 95/03/05
تنبيهات/مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/29
تنبيهات/مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/28
تنبيهات/مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/27
تنبيهات/مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/26
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/22
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/21
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/20
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/19
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/18
مفهوم شرط/مفاهيم. 95/02/13
مفهوم شرط/الكلام في المفاهيم. 95/02/12
الكلام في المفاهيم. 95/02/11
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/08
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/07
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/06
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/05
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/04
نهي از معاملات/دلالت نهي بر... 95/02/01
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/30
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/29
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/25
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/24
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/22
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/21
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/18
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/17
مقدمات دلالت نهي بر فساد/دل... 95/01/16
تنبيه سوم/تنبيهات بحث اجتما... 94/12/24
مقتضاي اصل در مقام/مرجحات ت... 94/12/19
مقتضاي اصل در مقام/مرجحات ت... 94/12/18
مقتضاي اصل در مقام/مرجحات ت... 94/12/17
تنبيه دوم/تنبيهات بحث اجتما... 94/12/16
حكم نماز در حال خروج از ارض... 94/12/12
بررسي قول چهارم(فرمايش مرحو... 94/12/11
بررسي قول چهارم(فرمايش مرحو... 94/12/10
حكم خروج از دار غصبي/ اضطرا... 94/12/09
قول چهارم(فرمايش مرحوم شيخ ... 94/12/08
حكم خروج از دار غصبي/اضطرار... 94/11/28
حكم خروج از دار غصبي/اضطرار... 94/11/27
اضطرار به حرام بغير سوء اخت... 94/11/26
اضطرار به حرام بغير سوء اخت... 94/11/25
دليل دوم و جواب از آن/ادله ... 94/11/24
خلاصه‌اي از مباحث گذشته. 94/11/21
مناقشه مرحوم آيت الله خويي ... 94/11/20
مناقشه مرحوم آيت الله خويي ... 94/11/19
مناقشه مرحوم نائيني به پاسخ... 94/11/18
پاسخ مرحوم آخوند از دليل او... 94/11/17
دليل اول/ادله قائلين به جوا... 94/11/14
نتيجه قول به امتناع اجتماع ... 94/11/13
نتيجه قول به امتناع اجتماع ... 94/11/12
مناقشه در مقدمه سوم/بررسي م... 94/11/11
مناقشه در مقدمه سوم/بررسي م... 94/11/10
استدلال مرحوم آخوند بر قول ... 94/11/07
استدلال مرحوم آخوند بر قول ... 94/11/06
بررسي كلام مرحوم آخوند و من... 94/11/05
بررسي كلام مرحوم آخوند و من... 94/11/04
بررسي كلام مرحوم نائيني و م... 94/11/03
مناقشه در كلام مرحوم ميرزا/... 94/10/30
مناقشه در كلام مرحوم ميرزا/... 94/10/29
مناقشه در كلام مرحوم ميرزا/... 94/10/28
بررسي كلام مرحوم نائيني/حكم... 94/10/27
مناقشه در كلام مرحوم آخوند/... 94/10/26
مناقشه در كلام مرحوم آخوند/... 94/10/23
مناقشه در كلام مرحوم آخوند/... 94/10/22
مناقشه در كلام مرحوم آخوند/... 94/10/20
مقدمه هشتم،نهم و دهم/مقدمات... 94/10/19
مقدمه پنجم و هفتم/مقدمات/اج... 94/10/16
مقدمه چهارم و ششم/مقدمات/اج... 94/10/15
مقدمه دوم و سوم/مقدمات/اجتم... 94/10/14
مقدمه اول و دوم/مقدمات/اجتم... 94/10/12
واجب تخييري – جامع انتزاعي ... 94/08/30
مناقشه در فرمايش مرحوم آخون... 94/08/27
بررسي فرمايش مرحوم آخوند در... 94/08/26
تصحيح واجب تخييري در مقام ثبوت 94/08/25
هل يجوز الامر مع علم الامر ... 94/08/12
تتمه. 94/08/11
مروري بر مباحث گذشته. 94/08/10
مروري بر مباحث گذشته. 94/08/09
تزاحم واجبين. 94/07/20
تزاحم واجبين. 94/07/19
تزاحم واجبين. 94/07/18
تزاحم واجبين. 94/07/15
توضيحاتي در ارتباط با مباحث... 94/07/14
توضيحاتي در ارتباط با مباحث... 94/07/13
تزاحم بين دو تكليفي كه هردو... 94/07/11
دوران امر بين تعيين و تخيير... 94/07/08
تزاحم بين واجبين مشروطين به... 94/07/07
تزاحم بين واجبين مشروطين به... 94/07/06
ادامه مرجح سوم (تقديم مشروط... 94/07/05
تقديم تكليف مشروط به قدرت ع... 94/07/01
فرع دوم مرحوم محقق ناييني ر... 94/06/31
ادامه مرجح دوم مبني بر تقدي... 94/06/29
استدراكي در فرق بين تعارض و... 94/06/28
منشأ تزاحم و بيان اجمالي مر... 94/06/25
اشتراك مرجح در باب تعارض و ... 94/06/24
ادامه تفاوت ميان تعارض و تزاحم 94/06/22
تفاوت ميان تعارض و تزاحم و ... 94/06/21
مقدمه ورود به بحث تفاوت ميا... 94/06/18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo