آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-باب الطهارة
استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بررسي حكم فرق مختلف اسلامي ... 99/10/17
بررسي حكم مخالفين از نظر طه... 99/10/16
بررسي حكم قائلين به وحدت وج... 99/10/15
بررسي حكم ناصبي، مجسّمه، مج... 99/10/07
بررسي حكم ناصبي، مجسّمه و م... 99/10/06
نواصب چه كساني هستند؟ 99/10/03
حكم غُلات، نواصب و خوارج از... 99/10/02
حكم غلات از نظر طهارت و نجاست. 99/10/01
99/09/30
حكم مطلق مخالفين اماميّه از... 99/09/29
بررسي حكم غلات از نظر طهارت... 99/09/26
حكم فرزند متولد از زنا. 99/09/25
حكم فرزند كافر از نظر طهارت... 99/09/24
حكم فرزند كافر از نظر طهارت... 99/09/23
بررسي حكم نواصب، خوارج و غلات. 99/09/22
حكم فرزند كافر از نظر طهارت... 99/09/19
حكم منكر ضروري دين. 99/09/18
حكم منكر ضروري دين. 99/09/17
بررسي حكم منكر معاد و منكر ... 99/09/16
بررسي حكم اهل كتاب از نظر ط... 99/09/15
جمع بين دو دسته روايات دال ... 99/09/12
جمع بين روايات دالّ بر طهار... 99/09/11
حكم اهل كتاب از نظر طهارت و... 99/09/10
حكم اهل كتاب از نظر طهارت و... 99/09/09
حكم اهل كتاب از نظر طهارت و... 99/09/08
حكم اهل كتاب از نظر طهارت و... 99/09/05
حكم اهل كتاب از نظر طهارت و... 99/09/04
حكم كافر و اقسام آن از نظر ... 99/09/03
حكم حيوان متولد از سگ و خوك... 99/09/02
حكم اجزاي ما لا تحله الحيوة... 99/08/28
بررسي حكم اجزاي ما لا تحله ... 99/08/27
حكم سگ و خوك از نظر طهارت و... 99/08/26
حكم خون مرده زير پوست يا نا... 99/08/25
كتاب البيع/ القبض/ احكام القبض 99/08/24
حكم ملاقاتِ شيء با خون در د... 99/08/21
حكم جوشاندن آب متنجّس، آيا ... 99/08/20
حكم جوشاندن آب متنجّس، آيا ... 99/08/19
بررسي حكم زردابه موجود در ... 99/08/18
بررسي حكم صورت پنجم از خون ... 99/08/17
بررسي حكم صور متعدد خون مشكوك. 99/08/14
بررسي حكم صور متعدّد خون مش... 99/08/12
بررسي حكم خون موجود در تخم ... 99/08/11
بررسي حكم خون موجود در تخم ... 99/08/10
بررسي حكم خون متخلّف در ذبي... 99/08/07
بررسي حكم خون متخلف در ذبيح... 99/08/06
بررسي حكم خون متخلف در ذبيح... 99/08/05
بررسي حكم خون حيوانات فاقد ... 99/08/03
نجاست خون، آيا مفاد روايات ... 99/07/30
نجاست خون، آيا مفاد روايات ... 99/07/14
نجاست خون، آيا مفاد روايات ... 99/07/13
حكم بيع ميته و انتفاع از مي... 99/07/12
حكم بيع ميته و انتفاع از مي... 99/07/09
حكم استخوان و پوست مشكوك از... 99/07/08
حكم مضغه، مشيمه، جفت همراه ... 99/07/07
حكم ميته انسان قبل از سرد ش... 99/07/06
حكم ملاقِي با ميته انسان قب... 99/07/05
حكم ملاقي با ميته در صورتي ... 99/07/02
حكم ملاقي با ميته در صورتي ... 99/07/01
حكم جنين سقط شده قبل از دمي... 99/06/31
حكم جلد ميته دباغي شده. 99/06/30
حكم گوشت و پوست ماخوذ از يد... 99/06/29
بررسي قاعده يد، سوق مسلمين،... 99/06/26
بررسي قاعده يد، بيان مرحوم ... 99/06/25
قاعده يد، يد مسلمان اماره ب... 99/06/23
بررسي استصحاب عدم تذكيه در ... 99/06/22
بررسي استصحاب عدم تذكيه در ... 99/06/19
بررسي استصحاب عدم تذكيه در ... 99/06/18
بررسي مناقشات صاحب مدارك در... 99/06/17
كتاب الطهاره، أحكام ميته، ح... 99/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo