آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مسوّغات كذب/ حرمت كذب/ نوع ... 95/03/10
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 95/03/09
توريه/ حرمت كذب /نوع چهارم ... 95/03/08
95/03/01
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 95/02/29
توريه/ حرمت كذب /نوع چهارم ... 95/02/28
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 95/02/27
كبيره بودن كذب/ حرمت كذب /ن... 95/02/26
كبيره بودن كذب/ حرمت كذب /ن... 95/02/22
حرمت كذب /نوع چهارم از مكاس... 95/02/21
حرمت كذب /نوع چهارم از مكاس... 95/02/20
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/19
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/18
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/13
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/12
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/11
استماع غيبت/ غيبت/ نوع چهار... 95/02/08
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/02/07
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/02/06
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/02/05
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/02/04
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/02/01
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/01/31
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/01/30
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/01/29
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/01/28
مستثنيات غيبت/ غيبت/ نوع چه... 95/01/25
كفّاره غيبت/ غيبت /نوع چهار... 95/01/24
كفّاره غيبت/ حرمت غيبت /نوع... 95/01/22
كفّاره غيبت/ حرمت غيبت /نوع... 95/01/21
كفّاره غيبت/ حرمت غيبت /نوع... 95/01/18
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 95/01/17
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 95/01/16
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/25
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/24
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/19
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/18
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/17
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/16
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/12
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/11
حقيقت غيبت/ حرمت غيبت /نوع ... 94/12/10
حكم خروج از دار غصبي/ اضطرا... 94/12/09
حرمت غيبت /نوع چهارم از مكا... 94/11/25
حرمت غيبت /نوع چهارم از مكا... 94/11/24
حرمت غيبت/ نوع چهارم از مكا... 94/11/21
كوتاه كردن سبيل/نوع چهارم ا... 94/11/20
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/19
  94/11/18
استدراك از مباحث قبلي 94/11/17
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/14
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/13
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/12
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/11
تراشيدن ريش/نوع چهارم از مك... 94/11/10
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/11/07
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/11/06
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/11/05
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/11/04
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/11/03
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/10/30
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/10/29
حرمت نقاشي ومجسّمه سازي/نوع... 94/10/28
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/27
استدراك از درس قبل 94/10/26
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/23
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/ ن... 94/10/22
تصوير جن و ملك/ حرمت نقاشي ... 94/10/21
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/20
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/19
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/16
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/15
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/14
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/12
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/09
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/07
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/06
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/05
نقاشي ومجسّمه سازي/قسم چهار... 94/10/02
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/10/01
حرمت نقاشي و مجسّمه سازي/نو... 94/09/28
بيع ما لا منفعة معتدّ به /ن... 94/09/25
بيع ما لا منفعة معتدّ به /ن... 94/09/09
بيع ما لا منفعة معتدّ به /ن... 94/09/08
بيع سلاح به اعداء دين/ قسم ... 94/09/07
بيع سلاح به اعداء دين/ قسم ... 94/09/04
بيع سلاح به اعداء دين/ قصد ... 94/09/03
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/09/02
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/09/01
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/30
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/27
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/26
بيع ما لا منفعة معتدّ به /... 94/08/25
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/24
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/19
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/18
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/16
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/13
قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متع... 94/08/12
خريد و فروش زن آوازه خوان. 94/08/11
خريد و فروش زن آوازه خوان. 94/08/10
خريد و فروش زن آوازه خوان. 94/08/09
بيع شيء مباح به قصد حرام/ ن... 94/07/20
بيع شيء مباح به قصد حرام/ ن... 94/07/19
بيع شيء مباح به قصد حرام/ ن... 94/07/18
بيع شيء مباح به قصد حرام/ ن... 94/07/15
بيع دراهم مغشوشه/ نوع دوّم ... 94/07/14
بيع دراهم مغشوشه/ نوع دوّم ... 94/07/13
بيع آلات قمار/ نوع دوّم از ... 94/07/12
بيع هياكل عبادت/ نوع دوّم ا... 94/07/11
بيع هياكل عبادت/ نوع دوّم ا... 94/07/08
بيع هياكل عبادت/ نوع دوّم ا... 94/07/07
بيع اعيان نجسه/ نوع اوّل از... 94/07/06
تغرير غير بر حرام 94/07/05
تغرير غير بر حرام. 94/07/01
بيع روغن نجس و حكم اعلام 94/06/31
بيع روغن نجس/ وجوب اعلام/ ب... 94/06/29
بيع عبد كافر/ كلب هراش/ خنز... 94/06/28
حرمت تكليفي يا وضعي در بيع ... 94/06/25
انواع حرمت در تجارت 94/06/24
معاني حرمت معامله 94/06/22
انواع حرمت در تجارت 94/06/21

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo