آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
غنا/ مستثنيات غنا 94/03/12
مسوّغات كذب/ حرمت كذب/ نوع ... 94/03/11
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 94/03/10
توريه/ حرمت كذب /نوع چهارم ... 94/03/09
توريه/ حرمت كذب /نوع چهارم ... 94/03/08
غنا/ آلات لهو 94/03/06
غنا/آلات موسيقي 94/03/05
غنا 94/03/04
غنا 94/03/03
غنا 94/03/02
94/03/01
غنا 94/02/30
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 94/02/29
توريه/ حرمت كذب /نوع چهارم ... 94/02/28
حقيقت كذب/ حرمت كذب /نوع چه... 94/02/27
بيع ميته 94/02/22
بيع ميته 94/02/21
حرمت كذب /نوع چهارم از مكاس... 94/02/20
انتفاع و بيع ميته 94/02/19
انتفاع و بيع ميته 94/02/16
بيع ميته. 94/02/15
بيع مني/ بيع ميته. 94/02/14
بيع مني. 94/02/13
بيع ارواث طاهره/ بيع دم 94/02/09
راه جمع بين روايات منع و جو... 94/02/08
راه جمع بين روايات منع و جو... 94/02/07
بيع شحوم/ راه جمع بين روايا... 94/02/06
بيع لحوم و شحوم حيوانات حرا... 94/02/05
بيع بول حيوانات حلال گوشت 94/02/01
بول ابل جلاله/ بول حيوانات ... 94/01/30
أدلّه حرمت ابوال حرام گوشت 94/01/29
معناي حرمت در معامله 94/01/26
معناي حرمت بيع 94/01/25
ابوال حرام گوشت 94/01/24
انواع مكاسب/ بيع ابوال حرام... 94/01/23
برّرسي روايت تحف العقول/ مق... 94/01/22
برّرسي و تحليل روايات عام م... 94/01/19
برّرسي و تحليل روايت تحف ال... 94/01/18
روايات آغاز مكاسب محرمه 94/01/17
مقدمه مكاسب محرمه 94/01/16
مصرف أنفال. 93/12/25
أنفال در عصر غيبت. 93/12/24
موارد أنفال. 93/12/23
موارد أنفال 93/12/19
موارد ديگر أنفال. 93/12/18
دوّمين مورد أنفال زمين هاي ... 93/12/17
دومين مورد انفال: زمينهاي موات 93/12/11
مفهوم انفال/ زمينهاي بدون ج... 93/12/10
انفال 93/12/09
تكمله تحليل. 93/12/05
نظر أستاد در جمع بين روايات... 93/12/04
جمع بندي أستاد از روايات تح... 93/12/03
جمع بندي روايات تحليل 93/12/02
مضاربه در بانک و اشکالات آن 93/11/29
راه جمع روايات تحليل خمس 93/11/28
راه جمع روايات تحليل 93/11/27
تحليل خمس/ ضرورت علم رجال 93/11/26
نقد و برّرسي روايات تحليل. 93/11/25
برّرسي روايات تحليل خمس 93/11/21
إستدراك إحتساب دين/ دستگردان 93/11/20
مضاربه در بانک و اشکالات آن 93/11/15
إنتقال خمس/ محاسبه دين بجاي... 93/11/14
پرداخت خمس از مال ديگر يا م... 93/11/13
نقل خمس و احكام آن 93/11/12
نقل خمس و احكام آن 93/11/11
مضاربه در بانک و اشکالات آن 93/11/08
نقل خمس. 93/11/07
عزل خمس توسّط مكلّف/ نقل خمس. 93/11/06
حكومت إسلامي/ عزل خمس 93/11/05
ولايت فقيه و خمس. 93/11/04
مضاربه راهکار جايگزين عقود ... 93/11/01
ولايت فقيه و خمس. 93/10/30
حكومت در عصر غيبت 93/10/29
إختصاص خمس به مقام إمامت در... 93/10/28
إختصاص خمس به مقام إمامت 93/10/27
لزوم اذن مجتهد در سهم إمام 93/10/23
نظر صاحب جواهر در مورد سهم ... 93/10/22
سهم إمام در عصر غيبت 93/10/21
سهم إمام در عصر غيبت 93/10/20
راهکار مضاربه براي خلاصي از... 93/10/17
خمس به واجب النفقه/ خمس فرا... 93/10/16
احتيال 93/10/15
اثبات سيادت/ اشتهار/ احتيال... 93/10/14
اثبات سيادت 93/10/13
سادات مادري/ إدّعاي سيادت 93/10/09
إختصاص خمس به بني هاشم 93/10/08
مقصود از بني هاشم 93/10/07
وجوب بسط 93/09/18
راهکار مضاربه براي خلاصي از... 93/09/17
مستضعف شيعه/ وجوب بسط 93/09/16
إشتراط عدالت/ وجوب بسط. 93/09/15
راهکارهاي خلاصي از ربا در ق... 93/09/12
شرط فقر در يتيم و ابن سبيل/... 93/09/11
شرط إيمان سادات/شرط فقر در ... 93/09/10
سهم خدا/ ذي القربي/ عصر غيبت 93/09/09
سهم خدا/ ذي القربي/ عصر غيبت 93/09/08
بانکداري بدون ربا 93/09/05
روايت حماد بن عيسي/ مقصود ا... 93/09/04
إستدراكات بحث مصرف خمس 93/09/03
نكات پاياني بحث مصارف خمس 93/09/02
أدلّه تعلّق خمس به منصب إمامت. 93/09/01
تعلّق خمس به مقام إمامت 93/08/27
روايات داله بر تعلّق خمس به... 93/08/26
أدلّه تعلّق خمس به مقام إمامت. 93/08/25
أقوال در مصارف خمس 93/08/24
مالکيت دولت و شرعيت قرار دا... 93/08/21
دو قول در مصرف خمس 93/08/20
بررسي مالکيت دولتها 93/07/30
تعلّق خمس به أموال صبيّ و عبد 93/07/29
خمس غوص كاسب/ خمس زوجه/ خمس... 93/07/28
خمس غوص كسبي 93/07/27
خريد كنيز يا لباس يا آب با ... 93/07/26
انواع ملکيت و بررسي مالکيت ... 93/07/23
مصالحه خمس/ تعجيل اخراج خمس 93/07/22
خمس سود مال در ميانه سال/ د... 93/07/20
انواع تعلّق خمس به مال/ معا... 93/07/19
انواع بانکها و ملکيت دولتها 93/07/16
كيفيّت تعلّق خمس به مال 93/07/15
فروش تمام يا بخشي از مال مت... 93/07/14
احكام تصّرف در مال خمسي 93/07/12
انواع خدمات بانکي و مشروعيت... 93/07/09
جواز تصّرف و بيع مال خمسي 93/07/08
جواز پرداخت بدل خمس 93/07/07
پرداخت خمس از بدل 93/07/06
كيفيّت تعلّق خمس به مال 93/07/05
تاريخ بانکداري 93/07/02
تعلّق خمس به عين 93/07/01
جبران خسارت و تلف از ربح 93/06/31
تلف بعض أموال/ ضرر در تجارت... 93/06/30
جواز تأخير أداي خمس 93/06/29
مسائل مستحدثه بانکي/ تاريخ ... 93/06/26
جواز تأخير أداي خمس 93/06/25
جواز تأخير أداي خمس تا پايا... 93/06/24
استثناي دين از مئونه 93/06/23
استثناي دين از مئونه 93/06/22
استثناي دين از مئونه 93/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo