آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مئونه بودن دين. 93/03/13
رفع مئونه 93/03/12
مئونه و عنصر زمان/ مئونه حج 93/03/10
مئونه بودن حج و صور آن 93/03/07
مرگ در اثناي سال/ حصول ربح ... 93/03/05
خمس خانه. 93/03/03
زيادي ذخيره/ زيادي فرش و ظروف. 93/02/31
مصاديق مئونه/ تقتير/ قرض بر... 93/02/30
مفهوم مئونه/ تأمين هزينه ها... 93/02/29
خمس خانه/ ربح در كنار أموال... 93/02/28
استثناي ابزار كار از خمس/ م... 93/02/27
استثناي مئونه از خمس 93/02/24
استثناي مئونه از خمس/ تناسب... 93/02/22
مبدء سال خمسي/ استثناي مئونه 93/02/21
مبدء سال خمسي. 93/02/20
استثناي ابزار كار از خمس/ م... 93/02/17
خمس سرمايه 93/02/16
خمس در معامله خياري/ در صور... 93/02/15
خمس در بيع خياري. 93/02/14
خمس در صورت خيار بعد از سال 93/02/10
خمس مشاغل متعدّد/ خمس در بي... 93/02/09
شيوه محاسبه خمس مشاغل متنوع... 93/02/08
شيوه محاسبه خمس افراد چند ش... 93/02/07
خمس نمو درختان و صور آن 93/02/06
بالا رفتن قيمت و خمس آن 93/02/03
بالا رفتن قيمت و خمس آن 93/02/02
صور بالا رفتن قيمت و خمس آن. 93/02/01
خمس زياده قيمت مال 93/01/30
خريد مال غير مخمس 93/01/27
خمس مال بعد از مرگ/ خمس خمس... 93/01/26
خمس اجاره چند ساله/ خمس بعد... 93/01/25
خمس اجاره چند ساله/ خمس بعد... 93/01/24
خمس در عوض خلع و مهر و.. 93/01/23
خمس در وصيت و ميراث و مهر و... 93/01/20
خمس أرباح مكاسب و أدلّه/ ا... 93/01/19
بررسي كلام مرحوم آخوند در ذ... 93/01/18
خمس أرباح مكاسب 93/01/17
خمس كافر ذمي و فروعات پيراموني 92/12/21
خمس كافر ذمي و فروعات پيراموني 92/12/20
خمس كافر ذمي و فروعات پيراموني 92/12/19
خمس كافر ذمي و فروعات پيراموني 92/12/18
قلع غرس و بنا/ مدار التقوم ... 92/12/17
خمس كافر ذمي و فروعات آن از... 92/12/14
خمس كافر ذمي و اشكالات آن 92/12/13
معناي رد مظالم/ تصّرف در ما... 92/12/12
اختلاط بعد از تعلّق خمس/تصّ... 92/12/11
خلط مجهول المالك/اختلاط بعد... 92/12/10
تبين مالك بعد از إخراج خمس/ 92/12/07
تبين مالك بعد از إخراج خمس. 92/12/06
اختيار إخراج خمس/پيدا شدن م... 92/12/05
مال غير در ذمه 92/12/04
مثلي بودن مال در ذمه/اختيار... 92/12/03
حق غير در ذمّه مالك مال مخت... 92/11/30
ترديد بين مالكان و ضرر بر م... 92/11/29
علم به مقدار مال مغصوبه و ت... 92/11/28
علم به مالك و به مقدار/عدم ... 92/11/27
علم به مالك و جهل به مقدار+... 92/11/26
علم به مالك و به مقدار/ علم... 92/11/21
جريان قاعده يد در صورت علم ... 92/11/20
علم به مالك و جهل به مقدار 92/11/19
لزوم اذن در تصدّق / نيازمند... 92/11/16
فرع دوم مال مخلوط به حرام/ل... 92/11/15
فرع دوم مال مخلوط به حرام 92/11/14
مقدار مال مختلط معلوم و مال... 92/11/13
إطلاق صدقه بر خمس/ مقدار ما... 92/11/12
بررسي روايات خمس مال مختلط ... 92/11/09
بررسي روايات خمس مال مختلط ... 92/11/07
روايات خمس مال مختلط به حرام 92/11/06
خمس مال حلال مخلوط به حرام 92/11/05
مال غرق شده در دريا/معدن در... 92/11/02
غواصي در رودخانه هاي بزرگ/ ... 92/11/01
خمس غوص و شرايط آن 92/10/30
غوص يا بحر؟نصاب غوص 92/10/25
خمس غوص يا بحر يا هر دو؟ 92/10/24
نصاب كنز/ اشتراك در وجدان/ ... 92/10/23
پيدا كردن گنج در شكم ماهي ي... 92/10/22
گنج هاي متعدّد. 92/10/21
گنج در زمين مستأجره يا مستع... 92/10/18
كنز در زمين مستأجره يا مستعاره 92/10/17
كنز در زمين مستأجره يا مستعاره 92/10/16
گنج در زمين خريداري شده 92/09/27
عقلائي بودن أحكام گنج و تطب... 92/09/26
گنج در زمين خريداري شده 92/09/25
سخنراني پيرامون استقلال حوز... 92/09/24
سكه هاي داراي أثر إسلام/ گن... 92/09/23
گنج در زمين هاي عمومي مسلما... 92/09/20
كنز در أراضي عمومي مسلمانان 92/09/18
نوع زمين گنج و حكم صورتهاي آن 92/09/17
خمس كنز و شرايط آن 92/09/16
خمس گنج 92/09/13
شك در بلوغ نصاب معدن 92/09/12
تجارت و سود بردن از معدن قب... 92/09/11
تغيير هيئت معدن و ارتفاع قي... 92/09/10
استخراج معدن توسّط اجير يا عبد 92/09/09
مالك معدن 92/09/06
إخراج معدن توسّط كفار 92/09/05
شبهه موضوعيه در إخراج خمس ا... 92/09/04
معدن رها شده در بيابان توسّ... 92/09/03
مواد معدني رها شده در صحرا ... 92/09/02
خمس معدن رها شده بر سطح زمين 92/08/29
تعدد مكان و جنس معدن/عدم إع... 92/08/06
خمس معادن متعدّد 92/08/05
اعراض در إخراج معدن/ مشاركت... 92/08/04
استخراج معدن در نوبتهاي متعدّد 92/08/01
كسر هزينه ها در وجوب خمس معدن 92/07/30
استثناي مئونه در خمس معادن 92/07/29
نصاب معدن 92/07/28
اشتراط نصاب در خمس معادن 92/07/27
إخراج خمس معدن صبي و مجنون ... 92/07/23
خمس معدن و مسائل پيراموني. 92/07/22
خمس معادن 92/07/20
خمس معادن 92/07/17
غنيمت غصبي از كفّار حربي/عد... 92/07/16
غصبي نبودن غنيمت 92/07/15
غصبي نبودن غنيمت 92/07/13
غصبي نبودن غنيمت 92/07/10
حكم مال بغاة 92/07/09
مال ناصبي، غنيمت يا فائده؟/... 92/07/08
حكم مال ناصبي 92/07/07
بحث در آيات خمس و أنفال از ... 92/07/06
جهاد ابتدائي در عصر غيبت/حم... 92/07/03
أقوال در مورد خمس غنائم جنگ... 92/07/02
حكم غنائم در جنگ بدون اذن امام 92/07/01
اشتراط اذن إمام در خمس غنائم 92/06/31
غنائم در جنگ بدون اذن امام 92/06/30
استثناي سوم خمس گلچين غنائم 92/06/27
مسثنيات غنيمت 92/06/25
موافقان و مخالفان خمس در عق... 92/06/24
تعداد موارد خمس/ خمس غنائم ... 92/06/23
أدلّه ملكيّت معصوم بر هستي ... 92/06/20
خمس متعلّق به شخص إمام يا م... 92/06/19
ادامه جهات بحث در آيه خمس 92/06/18
آيات دالّه بر خمس/آيه خمس د... 92/06/17
كتاب الخمس. 92/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo