آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تلقيح مني مرد با تخمك زوجه ... 92/03/13
تلقيح مني و تخمك زوجه اول و... 92/03/12
تلقيح خارجي و وضع جنين در رحم 92/03/11
الحاق فرزند به صاحب نطفه/رح... 92/03/08
نظريه آيت الله حكيم در نفي ... 92/03/07
تركيب و باروري خارجي و قرار... 92/03/06
دلالت روايات و سيره بر منع ... 92/03/05
أدلّه منع تلقيح صناعي با من... 92/03/04
دلائل روايي منع تلقيح با من... 92/03/01
أدلّه منع تلقيح با مني بيگانه 92/02/31
أدلّه قرآني منع تلقيح با من... 92/02/30
دلالت آيه حفظ فرج بر منع تل... 92/02/29
تلقيح مصنوعي زن با مني بيگانه 92/02/28
استدراكي از جلسه گذشته 92/02/23
حكم تلقيح صناعي مطلقه رجعيه... 92/02/22
الزام زوج به زوجه در تلقيح ... 92/02/21
اجبار زوجه به تلقيح صناعي ت... 92/02/18
باروري مصنوعي در صورت ميل م... 92/02/17
باروري زوجه از مني مرد بدون... 92/02/16
باروري زوجه بوسيله مني مرد ... 92/02/15
منع زوج از تلقيح مصنوعي زوجه 92/02/10
تلقيح مصنوعي بين زوج و زوجه 92/02/09
اصل اولي در نكاح/ تلقيح مصن... 92/02/08
تلقيح مصنوعي بين زوج و زوجه 92/02/07
داخل كردن مني مرد توسط زوجه... 92/02/04
مسائل مستحدثه پزشكي/ تلقيح ... 92/02/03
دفع كمتر از يك صاع فطره به ... 92/02/02
اشتراط عدالت در فقير فطره/ت... 92/02/01
اختصاص فطره به فقير و مسكين... 92/01/31
مصرف زكات فطره«فصل 5 في مصر... 92/01/28
عزل زكات فطره و صورتهاي تأخ... 92/01/27
إستدراك بحثهاي سابق/عزل در ... 92/01/21
عدم جواز فطره در ماه رمضان/... 92/01/20
مباحثي چند پيرامون منتهاي ز... 92/01/19
ياد آوري مباحث گذشته/ وضعي ... 92/01/18
اقوال پيرامون زمان أداي فطره 91/12/28
نظر مختار در مبدا و منتهاي ... 91/12/27
زمان وجوب فطرهدر مورد زمان ... 91/12/26
زمان تعلق وجوب فطره و ثمره ... 91/12/23
مقدار صاع/زمان وجوب فطرهقال... 91/12/22
مدار بر قيمت وقت ادا/عدم اش... 91/12/21
نصف صاع گندم عالي/ يك صاع م... 91/12/20
جنس به جاي فطرهبحث در جلسه ... 91/12/16
سالم بودن جنس فطره/ إخراج ق... 91/12/15
معناي قوت غالب/اولويتهاي جن... 91/12/14
آرد به جاي گندم/ مراتب فضيل... 91/12/13
سخن در جنس زكات فطره و رواي... 91/12/12
جنس زكات فطرهسخن در جنس زكا... 91/12/09
91/12/08
زكات مطلقه رجعي و بائن/ زكا... 91/12/07
مهمان يا عيال زوري يا إضطرا... 91/12/06
عيال دو معيله/ فطره رضيع/مع... 91/12/05
زكات فطره مملوك مشترك بين د... 91/12/02
جواز توكيل در دفع يا ايصال ... 91/12/01
فطره بر هاشمي فقط از معيل ه... 91/11/30
دوران وجوب فطره بر عيال/انف... 91/11/29
صورت عصيان و نسيان معيل/معي... 91/11/28
مدار وجوب فطره بر غروب شب ف... 91/11/25
زكات فطره ضيفسؤالات چندگانه... 91/11/24
افراد واجب الفطره/ فطريه ضي... 91/11/23
زمان اجتماع شرايط در فطريه/... 91/11/18
إعتبار جمع شرايط در ابتداي ... 91/11/17
كراهت تملك زكات توسط مزكّي/... 91/11/16
صورت تشيع بعد از هلال/عبادي... 91/11/14
عدم إعتبار مالكيّت زائد بر ... 91/11/11
تبيين موارد إحتياط مستحبّ د... 91/11/09
شرط غنا در زكات فطره و بررس... 91/11/08
شرط چهارم زكات فطره غنا.«ال... 91/11/07
زكات فطره عبد.«الثالث الحري... 91/11/04
عدم الاغما شرط وجوب زكات؟شر... 91/11/03
زكات فطره عيال يتيم/ مغمي ع... 91/11/02
زکات فطره و شرط تکليف 91/10/30
مسائل پاياني ختام زكات.« ال... 91/10/27
اعطاي زکات به سائل بالکف/عد... 91/10/11
روايات داله بر لزوم توزيع/د... 91/10/10
ادامه فروع مساله سي ويکم 91/10/09
زکات کافر/زکات مال غير وافي 91/10/06
تقسيم مال متعلّق زكات بين د... 91/10/05
تقسيم مال مشترك متعلّق زكات... 91/10/04
وكالت در توزيع زكات/مالكيّت... 91/10/03
ادامه فضولي در زكات/برداشتن... 91/10/02
جعل در وكالت فقير/فضوليت در... 91/09/29
91/09/28
سر لزوم حج از سهم سبيل الله... 91/09/27
خريد و وقف قرآن از زكات و ص... 91/09/26
اشتراط تمكّن از تصّرف 91/09/25
عدم جواز حيله هاي شرعيّه در... 91/09/22
راهكارهاي استقراض براي زكات... 91/09/21
زكات در مزارعه فاسد/استقراض... 91/09/19
توكيل غير در أداي زكات/قصد ... 91/09/18
طلب پرداخت زكات از ديگري«ال... 91/09/14
دادن زكات بعد از مرگ به واج... 91/09/13
علم اجمالي به زكات و شك در ... 91/09/12
صورة الشك في اختلاف مقدارال... 91/08/22
إشكال السيّد الحكيم و الأس... 91/08/21
العلم باشتغال الذمة اما بال... 91/08/20
تعلق زكات به مال ميت.در مسأ... 91/08/16
شك در إخراج زكات از مال ميت... 91/08/15
علم به تعلق زكات به ميراث و... 91/08/14
موت مالك و صور تعلق زكات«ال... 91/08/09
صور فروش مال و شك در زمان ت... 91/08/08
شك در تعلق زكات قبل يا بعد ... 91/08/07
شك در إخراج زكات سال هاي گذ... 91/08/06
شك در إخراج زكات مال و زكات... 91/08/03
اختلاف بين ولي و صبي بعد از... 91/08/01
إستخراج زكات مال التجاره ص... 91/07/30
إخراج زكات از مال تالف«مسأل... 91/07/29
نيّت زكات در مال غائبقال ال... 91/07/26
امكان قصد قربت از كافر«و إذ... 91/07/24
قصد قربت زكات در مورد طفل و... 91/07/19
نيّت قصد قربت پس از أداي زكات 91/07/18
عدم اشتراط قصد قربت در زكات 91/07/17
أدلّه جواز توكيل در أداي زكات. 91/07/16
توكيل در أداي زكاتقال السيد... 91/07/15
نيّت مطلق زكات و مباني آن.د... 91/07/12
نيّت مطلق زكات و مستندات آن... 91/07/11
إعتبار نيّت صنف يا جنس زكات... 91/07/10
ادامه سخن در إعتبار قصد تعيين. 91/07/09
لزوم قصد تعيين در زكاتقال ا... 91/07/08
بقيه أدلّه عبادي بودن زكاتأ... 91/07/05
أدلّه عبادي بودن زكات أدلّه... 91/07/04
أدلّه عبادي بودن زكاتقال ال... 91/07/03
امانت سپردن بخشي از زكات/صو... 91/07/02
قرض به فقير و احتساب به عنو... 91/07/01
احتساب زكات در صورت بقاي عي... 91/06/29
تعجيل زكات و جمع بين روايات... 91/06/28
عدم جواز دفع زكات قبل از فر... 91/06/27
تاخير عرفي، ملاک ضمان/علم ب... 91/06/26
حكم تأخير دفع زكات و صور ضم... 91/06/25
طوائف پنجگانه روايات مبني ب... 91/06/21
اقوال فقهاي شيعه پيرامون جو... 91/06/20
لزوم فوريّت يا جواز تأخير د... 91/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo